OUR OBJECTIVES

ייעוד הנהגת "צבר"

הנהגת צבר היא תנועת נוער ציונית שייעודה הוא להפעיל ולפתח מסגרות חינוכיות ערכיות בהן יפעלו ילדים ובני נוער בני הקהילה הישראלית בכל רחבי צפון אמריקה במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות ציוניות המהוות עבורם בסיס להכרת ואהבת ארץ ישראל.

ההנהגה תתנהל באופן מקצועי על ידי מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע על בסיס מחויבות לייעודה של תנועת הצופים העבריים בישראל.

ההנהגה תפעל להקנות את הכלים לעיצוב זהות יהודית ישראלית משמעותית המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל. הנהגת צבר תעודד ותחזק את הקשר בין חניכיה והקהילה הישראלית לבין הקהילה היהודית בצפון אמריקה.

ההנהגה הינה חלק בלתי נפרד מתנועת הצופים העבריים ומעמותת ידידי הצופים בצפון אמריקה ולכן תפעל על פי החזון, המטרות והעקרונות המנחים של שני הארגונים הללו.

ההנהגה תעודד את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה ולחברה להוות גורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל באמצעות תכניות ההגשמה במסגרת שנת שירות והתנדבות, גיוס לשירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כשרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל.

מטרות העל - הנהגת צבר

1. גיבוש ועיצוב זהות יהודית, ישראלית וציונית.

 

2. יצירת קשר משמעותי למדינת ישראל.

 

3. שבטי צבר יהוו מרכז קהילתי-ישראלי תוך שמירה על סממני זהות ישראלים בדגש על השפה העברית.

 

4. הנהלת צבר תפעל להגשמת ייעוד תנועת הצופים העבריים.

 

5. הנהגת צבר תפעל ע"פ עקרונות תנועת נוער ישראלית - תקנה כלים ותחנך למנהיגות צעירה, עצמאות, אחריות אישית וחברתית.

 

6. יצירת זירה חינוכית לחניכי השכבה הבוגרת המאפשרת התמודדות עם שאלת חזרתם לישראל. 

 

7. פיתוח וחיזוק הקשר בין הקהילה הישראלית לקהילה היהודית.